Voorwaarden

Deze voorwaarden hebben betrekking op de betalingen en zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst fysiotherapeutische zorg die u als patiënt/cliënt met de aan onze praktijk verbonden fysiotherapeut aangaat als u bij ons in behandeling komt.

U kunt hier de behandelingsovereenkomst volledig inzien..

  • De fysiotherapeut zal zijn declaraties deugdelijk specificeren en op verzoek nader toelichten.
  • De fysiotherapiepraktijk heeft de plicht de prijzen voor de behandeling duidelijk zichtbaar op te hangen en/of te publiceren op de praktijk website.
  • De patiënt draagt zorg voor de tijdige betaling* van de aan hem verleende hulp verbonden kosten, respectievelijk verricht hij/zij het nodige** opdat deze kosten namens hem/haar door zijn zorgverzekeraar of door anderen worden betaald. Desgevraagd zal de patiënt zijn vordering op zijn zorgverzekeraar in verband met deze kosten aan de fysiotherapeut overdragen.
  • Bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst zal de patiënt de redelijkerwijs door de fysiotherapeut benodigde informatie verschaffen over zijn eventuele ziektekostenverzekering(en). De fysiotherapeut is gerechtigd de opgegeven verzekeringsgegevens te verifiëren. De patiënt zal hieraan zijn medewerking verlenen.
  • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Voor afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, brengen wij u kosten in rekening.
  • Worden de kosten van de intake of de behandeling niet door uw zorgverzekering gedekt, dan moet u de factuur aan het einde van de afspraak direct met pin of contant geld betalen.

Toelichting

  • Onder tijdige betaling wordt verstaan een betaling binnen dertig dagen na facturering.
  • Onder omstandigheden kan ‘het nodige verrichten’ ook inhouden dat de patiënt op verzoek van de fysiotherapeut bij aanvang van de hulpverlening een aanvraag tot het verlenen van bijstand voor de aan de hulpverlening verbonden kosten ondertekent en indient.